PROJEKT CODA

Projekt CODA är ett tvåårigt projekt som finansieras av Arvsfonden. Projektet riktar sig främst till aktiviteter inom Stockholmsområdet, möjlighet till ett eventuellt tredje år finns och isåfall riktar det sista året sig istället mer nationellt! De två projektledarna är Amanda Racki, själv CODA, och Linnea Karmgård, döv förälder till två hörande barn. Projektet jobbade med frågor kring modersmål, informationsnätverk för förskolor, skolor och  att utveckla barns CODA-identitet. Projektet ordnade också sociala sammankomster, lägerverksamhet m.m.

Projektet avslutades år 2016.

Dokumentarkiv:
Information till förskolor och skolor
Information om modersmålsundervisning
Föreställningen ”Vi kodar CODA”

Vid bokningar av informationsbesök,
kontakta Elsa Brunemalm på elsa@stockholmsdf.se.

STREETSIGNERS

StreetSigners är ett danskt koncept och en webbplats där ungdomar och andra själva samlar tecken, filmar, redigerar och lägger ut. Detta skapar en dynamisk och unik teckenspråkswebb som behövs även i Sverige och då innehållande svenskt teckenspråk. SDUR har i samarbete med studieförbundet Sensus och projektledare Erik Akervall haft ett gemensamt projekt med samma idé fast i en svensk tappning. Det tvååriga projektet avslutades 2015 och har nu en egen hemsida:  http://streetsigners.se/

Teckenspråksmanifestationen

Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Stockholms Dövas Ungdomsråd och
Stockholms Dövas Förening har tillsammans genomfört projekten ”Teckenspråksmanifestationen”
och TU (Teckenspråk och Utbildning).  Allmänna arvsfonden har finansierat dessa projekt.  Syftet har
varit att döva och hörselskadade barn och ungdomar ska få grundläggande kunskaper om
teckenspråket och dess historia och utvecklas individuellt och få ökad självkänsla och därmed
motiveras att agera intressepolitisk inom sin förening.

En av aktiviteterna i projektet har varit en stor turné till landets fem specialskolor, årskurserna 5-10.
Där genomfördes temadagar och samtal med elever och lärare om dövhistoria och dövmedvetande.

Projektet har även gjort två filmer, dessa kan ni finna härnedan.

Dövmedvetande
I denna unika film berättar flera personer om kampen, rätten till teckenspråk och om den ökade medvetenheten och stoltheten.
Teckenspråkets ställning har stärkts under åren, men kampen har inte varit enkel. Många faktorer har påverkat.
Det är viktigt att allt dokumenteras så att vi får kunskap om att teckenspråket är ett språk – vårt eget språk.
Det är även viktigt att förstå dövas tvåspråkighet och hur dövas rättigheter till teckenspråket har utvecklats.

Dövkultur
Vad är dövkultur? Dövkultur är dövas sätt, beteende och värderingar.
Hur kopplar man ihop språk och kultur, dvs teckenspråk och dövkultur?
Här ger vi olika exempel på vad dövkultur är, varför kulturkrockar uppstår och varför dövkultur är viktigt.
Dessa filmer finns nu uppe på Dövstudier för allas webbplats där olika filmer kring dövas historia och teckenspråkets historia finns samlat.